Privacy policy 

Talk Talk Taaltraining 

In deze verklaring vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom we dat doen en wat we ermee doen. Privacy is een belangrijk recht van iedereen en wij zullen er alles aan doen om conform de Europese wetgeving AVG/GDPR zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doelen die met u zijn overeengekomen. Wij delen die gegevens niet met anderen, tenzij u ons daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. Wij beveiligen die gegevens zorgvuldig. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van cursusadministratie en boekhouding. Globaal liggen deze tussen de 5 en 7 jaar na beëindiging van de cursus. 

Wanneer u vragen, suggesties of klachten heeft ten aanzien van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Talk Talk Taaltraining, Beate Olfen. U kunt dan het beste contact opnemen met door een mail te sturen aan beate@talktalktaaltraining.nl. 

Wij bewaren alleen de volgende gegevens: 

– Naam en voornaam 

– Adres 

– Telefoonnummer 

– Mailadres 

– Geslacht 

– Intakeverslagen bestaande uit 2 pagina’s over de leerdoelen en het beginniveau van de training 

– Certificaat bestaande uit 1 pagina over het behaalde eindniveau en de cursusinhoud 

– Moedertaal om de training te kunnen laten aansluiten bij uw taalachtergrond 

– Taalniveau om de training te kunnen laten aansluiten bij uw taalniveau 

– Bedrijfsnaam en functie voor de juiste doorgeleiding op ons kantoor en voor het op maat maken van de training 

– Tussen- en eindevaluaties voor het bijstellen en verbeteren van de kwaliteit van onze trainingen 

U heeft op elk moment het recht de gegevens in te zien, aan te passen of te wijzigen. U kunt dat doen per mail of telefoon. 

Met elke partij waarmee wij persoonsgegevens delen zoals zzp’ers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat er conform ons privacybeleid veilig en zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Talk Talk Taaltraining neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via beate@talktalktaaltraining.nl 

Ten slotte wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).